เครื่องฟอกอากาศระบบ Media Filter

  
media
 MT-1251-1  MT-1251-45C-1
MODEL : MT 1251 MODEL : MT 1251-45C
 MT-MOBILE-1 SC-150-1 
MODEL : MT MOBILE
MODEL : SC 150

การทำงานของเทคโนโลยี  Media Filter System.

 CU04 สนคา MEDIA REV01

CU04 สนคา MEDIA REV02

CU04 สนคา MEDIA REV03

CU04 สนคา MEDIA REV04

● เก็บสาระเหยโดยใช้ Fume Max, Fume Guard, Guard Max
– Fume Max
● ดูดสารระเหยในอากาศโดยสิ่งเจือปนจะเกาะในโพรงจนเต็ม
● ประมาณ 30% ของนำาหนักตัว
– Guard Max
● ทำาปฏิิกิริยากับสารเคมีบางชนิดเช่นสาร VOC ที่ไม่สามารถ
เก็บด้วย Fume Max ได้
● สารจะโดนแปลงสภาพโดยการ Oxidation
– Fume Guard
● การผสมทั้งสองเทคโนโลยีเพื่อการบำาบัดอากาศที่ดีข้้น

CU04 สนคา MEDIA REV05

CU04 สนคา MEDIA REV06

CU04 สนคา MEDIA REV07

 

-*-

ความสามารถ

  • กำจัดกลิ่น
  • กำจัด ดักจับเชื้อรา
  • ดักจับขนสัตว์
  • เหมาะสำหรับบุคคลที่เป็นโรคภูมิแพ้
  • กำจัดสารเคมีจากหมึกพิมพ์
  • กำจัดควัน

ประโยชน์

● กรองฝุ่นได้ละเอียดกว่าโดยใช้ Medium, HEPA
● ดูดซับสารเคมีในอากาศได้เป็นจำานวนมาก (Fume MAX)
● สามารถกำาจัดสาร VOC ได้ดี(Guard Max)
● เหมาะสำาหรับที่ๆมีการควบคุมการเข้าออกและคุณภาพอากาศ

DOWNLOAD

ดาวน์โหลดระบบการทำงานแบบต่าง ๆ

Electrostatic Precipitation System.PDF
Media Filter System.PDF
UVC with TiO2 System.PDF

ข้อมูลการติดต่อ

175/157-159 อาคารศุภาลัยเพลส
สุขุมวิท 39 กรุงเทพ ฯ 10110
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
Tell : 02-662-2223,02-258-2499
www.estsupply.co.th